My Health Partner Logo

គោលការណ៍ឃុកឃី

គោលការណ៍គ្រប់គ្រង cookie

  1. Cookie ជាអ្វី?

Cookie គឺជាឯកសារកុំព្យូទ័រតូចមួយ ដែលត្រូវបានរក្សាទុក និងអាននៅលើឧបករណ៍មួយ ឧទាហរណ៍ពេលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ការអានអ៊ីម៉ែល ឬការដំឡើង និងប្រើកម្មវិធី software ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ មិនថាកំពុងប្រើឧបករណ៍អ្វីទេ (កុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន tablet ។ល។)

 

នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ យើងប្រើពាក្យ "Cookies" ដើម្បីសំដៅលើសញ្ញាសម្គាល់ទាំងអស់ដែលបានរក្សាទុក និងអាននៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។

 

  1. អ្នកណាដំណើរការ cookies របស់អ្នក?

SERVIER INTERNATIONAL ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃដំណើរការដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង Cookies។

SERVIER INTERNATIONAL អាចតែងតាំងអ្នកបន្តឱ្យដំណើរការ cookies ជំនួសវា។ ក្នុងករណីនេះ កិច្ចសន្យាដែលបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីនីមួយៗនឹងត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

 

  1. ព័ត៌មានសំខាន់ពីការយល់ព្រម

ការរក្សាទុក ឬអាន Cookies មួយចំនួន មិនចាំបាច់ទទួលយកការយល់ព្រមពីអ្នកជាមុនទេ ដោយសារតែវាមិនដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយទាក់ទងនឹងអ្នក ឬដោយសារតែវាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ។​ នេះជាករណី Functional Cookies។

ការយល់ព្រមពីអ្នកជាមុនត្រូវតែមាន សម្រាប់ការរក្សាទុក ឬការអាន Analytical Cookies,  Personalization Cookies និង third parties Cookies។

អ្នកអាចប្រឆាំងនឹងការរក្សាទុក ឬការអាន Analytical Cookies, Personalization Cookies និង third parties Cookies ដោយការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៃកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

 

  1. តើយើងប្រើ​ Cookie អ្វីខ្លះ?

យើងប្រើប្រភេទ Cookies ផ្សេងៗគ្នា ដែលមានគោលបំណងដូចពណ៌នាខាងក្រោម។

  • Functional Cookies

Cookies ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងរក្សាទុកចំណូលចិត្តនៃការរុករករបស់អ្នកលើគេហទំព័រយើង ដោយរក្សាទុកនូវជម្រើសជាច្រើនដែលអ្នកបានជ្រើសរើស ពេលអ្នកចូលក្នុងគេហទំព័រយើងលើកមុន។ ដូចនេះ ពួកយើងអាចស្នើពួកវាឲ្យអ្នកម្តងទៀត ដើម្បីឱ្យអ្នកងាយស្រួលរុករកលើគេហទំព័ររបស់យើង (ជម្រើសនៃ version ដែលបង្ហាញ ស្តង់ដា ឬសម្រាប់ទូរស័ព្ទ)។

 

អ្នកអាចប្រឆាំង និងលុបចោលវា តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកអាចប៉ះពាល់។

 

វាទាក់ទងនឹង cookies ខាងក្រោម៖

Name of Cookie

Data collected

Purpose

Storage time

 

Didomi Token

 

user_id: ID of the current user 

created: date of the Didomi token creation 

updated: last consent update date 

vendors.enabled: list of custom vendors enabled on the consent legal basis 

vendors.disabled: list of custom vendors disabled on the consent legal basis 

purposes.enabled: list of custom purposes enabled on the consent legal basis 

purposes.disabled: list of custom purposes disabled on the consent legal basis 

vendors_li.enabled: list of custom vendors enabled on the legitimate interest legal basis 

vendors_li.disabled: list of custom vendors disabled on the legitimate interest legal basis 

purposes_li.enabled: list of custom purposes enabled on the legitimate interest legal basis 

purposes_li.disabled: list of custom purposes disabled on the legitimate interest legal basis 

version: TCF version used

This cookie contains consent information for custom purposes and vendors, as well as Didomi-specific information (user ID, for instance).

6 months

Consent string (euconsent-v2) - Didomi

 

You can consult the technical specification provided by the IAB to see what it contains

This cookie contains the IAB TCF consent string and consent information for all the standard IAB vendors and purposes.

 6 months

 

 

  • Analytical Cookies

ទាំងនេះគឺជា Cookie ដែលប្រាប់យើងអំពីការប្រើប្រាស់ និងដំណើរការនៃគេហទំព័ររបស់យើង និងអនុញ្ញាតឱ្យយើងរៀបចំស្ថិតិនៃទំហំនៃការធ្វើដំណើរ និងការប្រើប្រាស់ផ្នែកផ្សេងៗនៃគេហទំព័ររបស់យើង (មាតិកាដែលបានចូលមើល និងផ្លូវដែលចូលមើល) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់យើងកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងងាយស្រួលប្រើ (ទំព័រ ឬផ្នែកដែលចូលមើលញឹកញាប់បំផុត អត្ថបទដែលអានច្រើនបំផុត​ជាដើម)។

 

ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រម (consent) SERVIER INTERNATIONAL នឹងរក្សាទុក Cookies ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់បំផុតសម្រាប់គោលដៅដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម។

 

Name of Cookie

Data collected

Purpose

Storage time

 _ga, _gid, _utma, _utmz

 

Statistics on user (time spent on website, sessions,users,page views, clics...)

Web traffic analysis used by Google Analytics

14 months

IP address is stored only 24 hours

  • Personalization Cookies

ទាំងនេះជា​ Cookies ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់មាតិកា (personalize) នៃគេហទំព័ររបស់ពួកយើងទៅតាមជម្រើសរបស់អ្នកនៅលើទំព័រដើមនៃគេហទំព័រយើង។

បើអ្នកយល់ព្រម (consent) SERVIER INTERNATIONAL នឹងរក្សាទុក​​ cookies ដែលអាចប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់តែគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ក្នុងតារាងខាងក្រោម។

 

ដើម្បីដោះការកំណត់​មាតិកា (depersonalize) នៃគេហទំព័ររបស់យើង អ្នកត្រូវចុកលើ “Clear all filters” នៅទំព័រដើម។

 

Name of Cookie

Data collected

Purpose

Storage time

filters

Gender, age, selected disease

Personalize the content of Our Site, depending on your selected choices

Until you clear all filters or until you withdraw your consent

 

  • Third-party cookies 

គេហទំព័រនេះប្រើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី (Facebook, Youtube, Google flows និងវីដេអូ)។

 

បើអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រម (consent) ភាគីទីបីទាំងនេះនឹងរក្សាទុក Cookies ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលមាតិកាដែលរៀបចំដោយភាគីទីបីទាំងនេះដោយផ្ទាល់នៅលើ www.myhealthpartner.com.kh ឬចែករំលែកមាតិការបស់យើង។

 

តាមរយៈ Cookies ទាំងនេះ ភាគីទីបីទាំងនេះនឹងប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរុករករបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់របស់ពួកគេ ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ cookie របស់ពួកគេ។

 

Name of the third-party

Name of Cookie

Data collected

Purpose

Storage time

Cookies policy

Google Ads
« NID »

Google Ads
« NID »

Allows you to collect browsing information and offer targeted advertising on Google tools via its Google Ads platform

Targeting/Advertising 

6 mois

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

Facebook

Facebook

Allows you to collect browsing information and offer targeted advertising on the Facebook and Instagram platforms.

 

 

Social networks

 

 

13 months

 

 

Politique d’utilisation des cookies | Pages d’aide Facebook

LinkedIN

 

LinkedIN

 

Allows you to collect browsing information and offer targeted advertising on the LinkedIn platform.

 

 

Social networks

 

13 mois

https://fr.linkedin.com/legal/cookie-policy?

 

ដើម្បីប្រើសិទ្ធរបស់អ្នកលើទិន្នន័យដែលប្រមូលដោយភាគីទីបី ឬសម្រាប់សំណួរដែលទាក់ទងនឹងដំណើរការនេះ អ្នកអាចទាក់ទងពួកគាត់ដោយផ្ទាល់។

 

  1. ការកំណត់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ស្មាតហ្វូន និង softwarecomponents

ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបាននឹងអាចកែប្រែការរុករករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង និងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលប្រើសេវាកម្ម/មុខងារមួយចំនួន ដែលត្រូវការការប្រើប្រាស់ Cookie។ អ្នកអាចអនុញ្ញាត ឬបដិសេធការរក្សាទុក Cookie នៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក ហើយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៃឧបករណ៍នៅពេលណាក៏បាន។

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលយកការកត់ត្រា Cookies នៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក វានឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់នៃឧបករណ៍របស់អ្នក។

 

ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធការកត់ត្រា Cookies នៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក ឬប្រសិនបើអ្នកលុបអ្វីដែលត្រូវបានកត់ត្រា អ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារមួយចំនួនទៀតឡើយ ទោះបីជាវាចាំបាច់សម្រាប់ការរុករកនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់នៃគេហទំព័ររបស់យើងក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន យើងបដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកណាមួយដែលកើតឡើង ដោយសារការដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើងបានថយចុះ ដែលបណ្តាលមកពីការពិតដែលថាយើងមិនអាចរក្សាទុក ឬមើល Cookies ដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការរបស់វា ដែលអ្នកបានលុប ឬបដិសេធ។

 

តើអ្នកកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនទទួលយក Cookies តាមលំនាំដើម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចសម្រេចចិត្តបិទ Cookies ទាំងនេះ ឬសុំឱ្យកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រាប់ដល់អ្នក នៅពេលដែលគេហទំព័រព្យាយាមដំឡើង Cookie នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។


សូម​ចូលទៅ​ Help menu ​របស់​កម្មវិធី​រុករក​របស់​អ្នក​ដើម្បី​កំណត់​ ​Cookies ​តាម​ចំណូលចិត្ត​របស់អ្នក។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ការណែនាំអំពីការកំណត់ Cookie សម្រាប់កម្មវិធីរុករកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យខាងក្រោម៖

 

តើអ្នកកំណត់ការសម្ងាត់របស់អ្នកនៅក្នុងស្មាតហ្វូន/tablet របស់អ្នកដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការសម្ងាត់នៃស្មាតហ្វូន/tablet របស់អ្នក។

ដើម្បីកំណត់ការសម្ងាត់ (confidentiality setting) របស់អ្នក៖